BabyTV clipregels

VIDEOCLIPACTIE BABYTV

DEELNAMEREGELS BABY NETWORK LIMITED (organisator)


De organisator biedt deelnemers de mogelijkheid om een afbeelding in te dienen voor een videoclip.

Wanneer een deelnemer een afbeelding indient voor deze actie, wordt de deelnemer geacht deze inzendingsregels te hebben aanvaard en ermee akkoord te zijn gegaan (met inbegrip van eventuele aanvullende regels vermeld op de actiepagina / het online formulier) (gezamenlijk de 'regels'):

Deelnemers

1. Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar en inwoner of woonachtig zijn in een van de volgende landen of gebieden: Albanië, Angola, Argentinië, België, Bolivia, Bosnië, Brazilië, Bulgarije, Cambodja, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Estland, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Guatemala, Honduras, Hongkong, Hongarije, IJsland, India, Indonesië, Italië, Japan, Kaapverdië, Kenia, Korea, Kosovo, Kroatië, Letland, Libië, Litouwen, Macau, Macedonië, Malediven, Maleisië, Malta, Marokko, Mauritius, Mexico, Monaco, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Nederland, Nederlandse Antillen, Nicaragua, Nigeria, Oekraïne, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Sri Lanka, Sub-Sahara-Afrika, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Vietnam.


 1. Medewerkers van de organisator of een van hun dochterondernemingen of leveranciers die verbonden zijn aan deze actie of familie van deze werknemers komen niet in aanmerking voor deelname.

  3. Deelnemers kunnen uitsluitend een afbeelding voor de actie indienen zoals uiteengezet in deze regels en het online aanmeldingsformulier.

 

 1. De organisator heeft het recht om naar eigen goeddunken de inzending te verifiëren. Deelnemers kan worden gevraagd de organisator te voorzien van een identiteitsbewijs wanneer deze daar naar eigen goeddunken om verzoekt.

  5. Als een of meerdere van deze regels (inclusief instructies) niet wordt nageleefd, wordt de deelnemer in kwestie uitgesloten van deelname aan de actie en wordt de inzending ongeldig verklaard. De organisator behoudt zich het exclusieve recht voor om deelnemers te weigeren wanneer zij een afbeelding indienen, in het geval de organisator van mening is dat deze regels niet worden nageleefd of als gevolg van een anderszins geldige en gerechtvaardigde reden.

  6. De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een deelnemer te diskwalificeren en/of het recht om deze regels te allen tijde te wijzigen.

Inzendingen

7. Om deel te kunnen nemen, dienen deelnemers:

(a)     de volgende gegevens met betrekking tot hun kind te delen voor de doeleinden van deze actie: naam van kind (zoals u wilt dat deze wordt weergegeven in de videoclip op BabyTV, leeftijd, woonland en een duidelijk afbeelding van hoge kwaliteit van uw kind (in JPEG- of PNG-formaat) (afbeelding). De afbeelding moet helder en scherp zijn en geen belemmeringen bevatten (zoals hoeden, schaduwen enz.) en de afbeelding mag slechts één kind tonen.
(b)    Na het verstrekken van dergelijke informatie en de afbeelding van het kind dient de deelnemer de online instructies te volgen voor het maken van een korte videoclip; en
(c)    nadat de deelnemer de videoclip heeft gemaakt, moet hij/zij de link 'deelnemen aan actie' openen en de vereiste gegevens invullen, d.w.z. volledige naam en die van het kind, e-mailadres en de datum waarop de deelnemer het liefst zou willen dat de videoclip wordt uitgezonden (bijv. de verjaardag van hun kind) en alle andere informatie die nodig is voor het invullen van het inzendformulier.
Alle deelnemers moeten een vakje aanvinken om te bevestigen dat ze deze regels hebben gelezen en begrepen.

8. Dit is een maandelijkse actie. Inzendingen moeten worden ontvangen op of vóór de 19e van een kalendermaand, ten minste zestig (60) dagen voorafgaand aan de maand waarin de deelnemer de videoclip op tv getoond wil zien (sluitingsdatum). Elk kind komt slechts eenmaal in aanmerking voor deelname aan deze actie. Inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen niet deelnemen aan de actie gedurende de daarop volgende zestig (60) dagen en worden automatisch heroverwogen voor de actie van de volgende kalendermaand (d.w.z. een inzending die wordt ontvangen op 22 april zal niet in aanmerking komen voor de actie in juni, maar wordt automatisch overwogen voor de actie in juli. Dit houdt in dat in het geval dat de inzending wordt geselecteerd, de videoclip in juli wordt getoond (en dus niet in juni).
 

9. Er zijn geen aankopen nodig om aan de actie deel te nemen.

10. Elke inzending die een andermans naam (of onjuiste naam) of anderszins misleidende informatie bevat, wordt gediskwalificeerd.

Selecteren van afbeeldingen

11. De afbeeldingen worden willekeurig gekozen uit de deelnemers die aan de actie hebben deelgenomen in overeenstemming met deze regels en op basis van wie de videoclip op de juiste wijze heeft verzonden en de videoclips die volgens de organisator redelijkerwijs geschikt zijn om getoond te worden op BabyTV. Voor alle duidelijkheid, de deelnemers begrijpen dat de afbeeldingen zijn geselecteerd om te voldoen aan de productie-/creatieve eisen van de organisator en kunnen dienovereenkomstig worden bewerkt. De organisator bepaalt of de videoclip al dan niet wordt uitgezonden, alsmede de maand waarin de videoclip wordt uitgezonden. De succesvolle deelnemers worden binnen 45 dagen na het indienen van hun videoclip per e-mail op de hoogte gebracht.

12. Er worden maximaal tien (10) afbeeldingen per maand geselecteerd in elk van de volgende categorieën:

 (a)    Verjaardagsclip
 (b)    BabyTV Studios - Bella Pizzeria
 (c)    BabyTV Studios - Beste vrienden voor altijd
 (d)    BabyTV Studios - Kerstmis
 (e)    BabyTV Studios - Eerste vlucht
 (f )    BabyTV Studios - Voetbal
 (g)    BabyTV Studios - Blijf maar rocken
 (h)    BabyTV Studios - Eén kleine stap
 (i )    BabyTV Studios - Klaar voor de start ... af
 (j )    BabyTV Studios - De wielen van de bus
 (k)    BabyTV Studios - De Mona Lisa
 (l )    BabyTV Studios - De pianist 
 (m)   BabyTV Studios - De grote sprong
 (n)    BabyTV Studios - Brandweer
  o)    BabyTV Studios - Bella Pizzeria
 (p)    BabyTV Studios - Een snoepje of ik schiet
 (q)    BabyTV Studios - De kroonjuwelen
 (r)     BabyTV Studios - Schoonmaaktijd
 (s)    BabyTV Studios - Skipas


13. De beslissing van de organisatie in deze actie is definitief en juridisch bindend en zal niet over worden gecorrespondeerd.

14. De organisator is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig falen, aansprakelijkheid of schending door een derde partij in verband met deze actie of, waar van toepassing, prijs, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, materiële schade of persoonlijk letsel geleden door een deelnemer met betrekking tot deze actie of, waar van toepassing, de prijs, behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de organisator of frauduleuze voorstelling van zaken. Voor zover wettelijk is toegestaan, sluiten de gelieerde bedrijven en agenten van de organisator verantwoordelijkheid en alle aansprakelijkheden uit die buiten hun macht vallen, met inbegrip van het handelen of in gebreke blijven van een externe leverancier.

15. De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor netwerk-, hardware- of softwarefouten die het verzenden of ontvangen van een inzending of de meldingsmails van de geselecteerde deelnemer kunnen beperken.

16. Door een afbeelding voor deze actie in te dienen, stemt de deelnemer ermee in dat in het geval dat zijn/haar afbeelding wordt geselecteerd, de organisator zijn/haar naam en die van zijn/haar kind op zijn website kan weergeven, samen met de afbeeldingen van andere deelnemers die geselecteerd zijn voor de videoclips.

Gebruik van de afbeelding

17. Door deel te nemen aan deze actie en een afbeelding te uploaden, stemmen deelnemers in met de volgende regels:

(a)    U garandeert dat u de wettelijke ouder of voogd van het kind bent en u stemt ermee in dat u en uw kind aan deze regels gebonden zijn.
(b)    U stemt in met het gebruik van de afbeelding door de organisator en het gebruik van de afbeelding in de videoclip.
(c)    U verleent de organisator het wereldwijd, permanent, royaltyvrij recht en licentie om de afbeelding en de afbeelding in de videoclip in alle mediavormen te gebruiken, met inbegrip van het kanaal / de kanalen van de organisator.
(d)    U stemt ermee in dat er geen betalingen aan u of het kind verschuldigd zijn en dat u geen enkel verzoek om vergoeding van welke aard dan ook doet in verband met het gebruik van de afbeelding door de organisator.
(e)    U garandeert dat de afbeelding (met inbegrip van alle auteursrechten) eigendom van u is en dat het gebruik van de afbeelding en de afbeelding in de videoclip door de organisator geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
(f)    U erkent dat het intellectuele eigendom betreffende de videoclip het eigendom is van de organisator.
(g)    U vrijwaart de organisator, zijn gelieerde ondernemingen, alsmede hun directeuren, functionarissen, werknemers, rechtverkrijgenden of klanten van alle rechtszaken, procedures, claims, schadevergoedingen, kosten of aansprakelijkheden die de organisator als gevolg van schending van een van de hierin opgenomen garanties, verbintenissen of verplichtingen kan lijden.
(h)    U vrijwaart de organisator, zijn gelieerde ondernemingen en hun directeuren, functionarissen, werknemers, rechtverkrijgenden of klanten van elke claim, rechtszaak of eis die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de afbeelding door de organisator.
(i)    U erkent en stemt ermee in dat de organisator de licentie en de garanties, vrijwaringen en toezeggingen die u hier naar eigen goeddunken heeft verstrekt, mag toewijzen aan een andere persoon.

Openbaarmaking en persoonsgegevens

18. Alle persoonsgegevens die door een deelnemer worden verstrekt in verband met deze actie, met inbegrip van de persoonsgegevens van het kind, worden vrijwillig verstrekt. Alle persoonsgegevens die van deelnemers worden verzameld, worden door de organisator gebruikt voor het beheer van de actie in overeenstemming met het privacybeleid, dat u hier terugvindt.

Overige zaken

19. De videoclip van de deelnemer wordt getoond op het televisiekanaal van BabyTV in landen waar het kanaal wordt uitgezonden. De videoclips worden uitgezonden op door de organisator gekozen datums en tijden, en zo vaak als de organisator naar eigen goeddunken bepaalt.

20. Elke wijziging is definitief en bindend voor alle deelnemers die een afbeelding voor de actie indienen.

21. Dit is geen wedstrijd en er worden geen prijzen uitgereikt.  Wanneer een afbeelding is geselecteerd om als onderdeel van een videoclip te worden getoond, wordt in geen enkel geval een financiële vergoeding verstrekt als alternatief. Deelname is niet overdraagbaar, niet onderhandelbaar en kan niet worden vervangen door enige prijs of enig geldbedrag.

22. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een prijsvervanging als een geselecteerde deelnemer om welke reden dan ook niet in staat is de clip te bekijken wanneer deze wordt uitgezonden. De organisator is op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet uitzenden van een videoclip en/of het niet uitzenden van een videoclip op een bepaalde datum en/of op een bepaald tijdstip.

 1. Deelnemers vrijwaren de organisator, zijn agenten, werknemers, vertegenwoordigers, geassocieerde en gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen en dochterondernemingen voor alle claims, verliezen, kosten, schadevergoedingen, aansprakelijkheid en kosten die voortvloeien uit de schending van een van of meerdere van deze regels door de deelnemer.

  24. Elke deelnemer die een afbeelding indient, waart de organisator, zijn gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers en directeuren vrij van elke claim, rechtszaak of eis die voortvloeit uit of verband houdt met de actie of prijs, indien van toepassing.

  25. De wetgeving van Engeland en Wales gelden voor deze regels.

  26. Organisator: BABY NETWORK LIMITED, 10 Hammersmith Grove, Londen W6 7AP, Verenigd Koninkrijk.