Zasady dla klipów BabyTV

PROMOCJA KLIPU TELEWIZJI DZIECIĘCEJ

ZASADY ZGŁASZANIA DO SIECI BABY NETWORK LIMITED (Organizator)


Organizator oferuje Uczestnikom możliwość zgłoszenia Obrazu (wideo) celem umieszczenia go w Klipie.

Zgłoszenie Obrazu do Promocji uznaje się za zaakceptowanie i przyjęcie przez uczestnika niniejszego Regulaminu Zgłoszenia (który zawiera wszelkie dodatkowe zasady określone na stronie promocyjnej / w formularzu online) (łącznie: „Regulamin”):

Uczestnicy

1. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat i być rezydentem lub mieszkańcem jednego z poniższych krajów lub terytoriów: Argentyna, Albania, Angola, Republika Zielonego Przylądka, Austria, Belgia, Boliwia, Bośnia, Brazylia, Bułgaria, Kambodża, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Republika Dominikańska, Ekwador, Salwador, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Grecja, Gwatemala, Honduras, Hongkong, Węgry, Islandia, Indie, Indonezja, Włochy, Japonia, Kenia, Korea, Kosowo, Łotwa, Libia, Litwa, Makao, Macedonia Północna, Malezja, Malediwy, Malta, Mauritius, Meksyk, Monako, Czarnogóra, Maroko, Mozambik, Myanmar, Antyle Holenderskie, Holandia, Nikaragua, Nigeria, Panama, Paragwaj, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Sri Lanka, Afryka Subsaharyjska, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Wielka Brytania, Ukraina, Urugwaj, USA, Wenezuela i Wietnam.


 1. Do udziału w Promocji nie są uprawnieni pracownicy Organizatora ani żadnej z jego spółek zależnych kontrolowanych w 100% lub dostawców związanych z prowadzeniem niniejszej Promocji ani też członkowie rodzin tych pracowników.

  3. Uczestnik może zgłosić Obraz do Promocji wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym online.

 

 1. Organizator ma prawo do weryfikacji zgłoszenia według własnego uznania. Uczestnik może być zobowiązany do przedstawienia Organizatorowi dowodu tożsamości w formie określonej przez Organizatora według własnego uznania.

  5. Niezastosowanie się do którejkolwiek z tych zasad (w tym instrukcji) uniemożliwi uczestnikowi wzięcie udziału w Promocji, a zgłoszenie będzie nieważne. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi prawa do zgłoszenia Obrazu, jeśli uzna, że zasady te nie są przestrzegane lub z jakiegokolwiek innego ważnego i uzasadnionego powodu.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji dowolnego uczestnika i/lub zmiany niniejszych zasad w dowolnym momencie według własnego uznania.

Zgłoszenia

7. Aby wziąć udział, Uczestnik musi:

(a)     podać następujące informacje dotyczące swojego dziecka, które ma zostać zgłoszone do Promocji („Dziecko”): imię i nazwisko (w formie, w jakiej uczestnik pragnie, aby pojawiło się w klipie BabyTV („Klip”)), wiek, kraj zamieszkania oraz wyraźne, dobrej jakości zdjęcie Dziecka (w formacie jpeg lub png) („Obraz”). Obraz musi być wyraźny, ostry i wolny od elementów zasłaniających (takich jak czapki, cienie itp.) i powinien ukazywać tylko jedno dziecko;
(b) po przesłaniu powyższych informacji i Obrazu Dziecka – postąpić zgodnie z instrukcjami online w celu nagrania krótkiego Klipu przedstawiającego Dziecko; oraz
(c) po nakręceniu Klipu – wybrać link „Weź udział w promocji” i wypełnić wymagane dane, tj. imię i nazwisko swoje oraz Dziecka, swój adres e-mail oraz datę, w której uczestnik chciałby, aby Klip został wyemitowany (np. data urodzin Dziecka) oraz wszystkie inne informacje wymagane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Każdy uczestnik musi zaznaczyć pole, aby potwierdzić, że przeczytał i zrozumiał niniejsze zasady.

8. Niniejsza promocja ma charakter comiesięczny. Zgłoszenie musi zostać otrzymane najpóźniej w 19. dniu miesiąca kalendarzowego, co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni przed miesiącem, w którym uczestnik chciałby, aby Klip został pokazany w telewizji („Data Zamknięcia”). Każde Dziecko może wziąć udział w Promocji tylko raz. Zgłoszenie otrzymane po Dacie Zamknięcia nie zostanie włączone do Promocji przez następne 60 (sześćdziesiąt) dni, natomiast zostanie automatycznie ponownie rozpatrzone pod kątem udziału w Promocji w następnym miesiącu kalendarzowym (np. zgłoszenie otrzymane 22 kwietnia nie zostanie wzięte pod uwagę pod kątem udziału w Promocji czerwcowej, lecz zostanie automatycznie wzięte pod uwagę pod kątem udziału w Promocji lipcowej, tak aby w przypadku wyboru Obrazu Klip został wyświetlony w lipcu (ale nie w czerwcu).
 

9. Do zgłoszenia w Promocji nie jest konieczne dokonanie jakiegokolwiek zakupu.

10. Wszelkie zgłoszenia zawierające imię i nazwisko innej osoby (lub fałszywe) lub inne nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowane.

Wybór Obrazów

11. Obrazy zostaną wybrane losowo spośród tych uczestników, którzy przystąpili do promocji zgodnie z niniejszymi zasadami i których Klip został prawidłowo przesłany oraz jeśli zgodnie z uzasadnioną opinią Organizatora nadaje się on do wyemitowania w BabyTV. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnicy rozumieją, że Obrazy są wybierane w taki sposób, aby spełniały wymagania produkcji/kreatywności Organizatora i mogą być edytowane w celu umieszczenia ich w Klipie, przy czym Organizator ma całkowitą swobodę decyzji co do emisji Klipu oraz miesiąca, w którym to nastąpi. Wybrani uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 45 dni od przesłania Klipu.

12. Każdego miesiąca w każdej z poniższych kategorii klipów zostanie wybranych maksymalnie 10 (dziesięć) Obrazów:

 a)    Klip urodzinowy
 (b)    BabyTV Studios – Bella Pizzeria
 (c)    BabyTV Studios – Najlepsi przyjaciele na zawsze
 (d)    BabyTV Studios – Boże Narodzenie
 (e)    BabyTV Studios – Pierwszy lot
 (f )    BabyTV Studios – Piłka nożna
 (g)    BabyTV Studios – Keep on Rockin'
 (h)    BabyTV Studios – Jeden mały krok
 (i )    BabyTV Studios – Do startu, gotowi, start!
 (j )    BabyTV Studios – Koła w autobusie
 (k)    BabyTV Studios – Mona Lisa
 (l )    BabyTV Studios – Pianista 
 (m)   BabyTV Studios – Długi skok
 (n)    BabyTV Studios – Strażak
  o)    BabyTV Studios – Bella Pizzeria
 (p)    BabyTV Studios – Cukierek albo psikus
 (q)    BabyTV Studios – Klejnot w koronie
 (r)     BabyTV Studios – Operacja sprzątanie
 (s)    BabyTV Studios – Karnet narciarski


13. Decyzja Organizatora w ramach niniejszej Promocji jest ostateczna i prawnie wiążąca i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie, problem ani naruszenie przez osoby trzecie w związku z niniejszą Promocją lub – w zależności od sytuacji – nagrodą ani nie odpowiada za jakiekolwiek straty, szkody materialne lub obrażenia ciała poniesione przez uczestnika w związku z niniejszą Promocją lub – w zależności od sytuacji – nagrodą, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Organizatora lub fałszywym przedstawieniem przez niego informacji oraz, w zakresie dozwolonym przez prawo, Organizator, spółki powiązane z nim kapitałowo oraz jego przedstawiciele zrzekają się odpowiedzialności i jakichkolwiek zobowiązań z przyczyn od niego niezależnych, w tym z tytułu jakichkolwiek działań lub zaniechań ze strony dostawców zewnętrznych.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sieci, sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które mogą ograniczyć wysłanie lub otrzymanie zgłoszenia lub wiadomości e-mail z powiadomieniem wybranego uczestnika.

16. Zgłaszając Obraz do Promocji, uczestnik zgadza się, że jeśli jego Obraz zostanie wybrany, Organizator może zamieścić jego imię i nazwisko oraz jego Dziecka na swojej stronie internetowej podającej listę uczestników, których Obrazy zostały wybrane do Klipów.

Wykorzystanie Obrazu

17. Uczestnicząc w niniejszej Promocji i przesyłając Obraz, uczestnik niniejszym akceptuje następujące zasady:

(a)    Uczestnik zapewnia, że jest rodzicem lub opiekunem prawnym Dziecka i zgadza się, że wraz z nim będzie związany niniejszymi zasadami.
(b)    Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Obrazu przez Organizatora, w tym w Klipie.
(c)    Uczestnik udziela Organizatorowi ważnego na całym świecie, wieczystego, nieodpłatnego prawa i zezwolenia („Licencja”) na wykorzystanie Obrazu oraz Obrazu zawartego w Klipie we wszystkich rodzajach mediów, w tym w kanale lub kanałach Organizatora.
(d)    Uczestnik zgadza się, że ani jemu, ani Dziecku nie przysługuje żadna zapłata i nie będzie domagać się żadnego wynagrodzenia w związku z wykorzystaniem Obrazu przez Organizatora.
(e)    Uczestnik gwarantuje, że Obraz (w tym wszelkie prawa autorskie do niego) jest jego własnością lub jest przez niego licencjonowany, a wykorzystanie przez Organizatora Obrazu oraz Obrazu zawartego w Klipie nie naruszy praw osób trzecich.
(f)    Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że własność intelektualna zawarta w Klipie jest wyłączną własnością Organizatora.
(g)    Uczestnik niniejszym zwalnia Organizatora, podmioty powiązane z nim kapitałowo, członków ich zarządów, menedżerów wysokiego szczebla, pracowników, cesjonariuszy oraz klientów z odpowiedzialności w związku z wszelkimi działaniami, postępowaniami, roszczeniami, szkodami, wydatkami lub zobowiązaniami, które mogą zostać podjęte lub wszczęte przeciwko Organizatorowi lub poniesione przez niego w wyniku naruszenia jakichkolwiek gwarancji, zobowiązań lub obowiązków z tytułu niniejszego dokumentu.
(h)    Uczestnik niniejszym zwalnia Organizatora, podmioty powiązane z nim kapitałowo, członków ich zarządów, menedżerów wysokiego szczebla, pracowników, cesjonariuszy oraz klientów z odpowiedzialności w związku z wszelkimi roszczeniami, postępowaniami lub żądaniami wynikającymi lub związanymi z wykorzystaniem Obrazu przez Organizatora.
(i)    Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator może według własnego uznania przenieść Licencję i korzyści z gwarancji, zwolnień od odpowiedzialności i zobowiązań udzielonych lub podjętych przez Uczestnika w niniejszym dokumencie na dowolną inną osobę.

Reklama i dane osobowe

 18. Wszystkie dane osobowe przekazane przez uczestnika w związku z niniejszą Promocją, w tym dane osobowe Dziecka, są przekazywane dobrowolnie. Wszystkie dane osobowe zebrane od uczestników będą wykorzystywane przez Organizatora w celu administrowania Promocją zgodnie z Polityką Prywatności, której tekst dostępny jest tutaj.

Postanowienia różne

19. Klip każdego uczestnika będzie emitowany na kanale telewizyjnym BabyTV w krajach, w których kanał jest nadawany. Klipy będą nadawane w dniach i godzinach oraz tak często, jak określi to Organizator według własnego uznania.

20. Wszelkie zmiany będą ostateczne i wiążące dla każdej osoby zgłaszającej Obraz do Promocji.

21. Nie jest to konkurs i nie przyznaje się żadnych nagród.  W przypadku wybrania Obrazu do umieszczenia w Klipie w żadnym wypadku nie zostanie wypłacona gotówka jako alternatywa. Możliwość ta jest niezbywalna, nie podlega negocjacji i nie może zostać zastąpiona żadną nagrodą lub wartością pieniężną.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamianę nagrody, jeśli wybrany uczestnik z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł obejrzeć Klipu w momencie emisji. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewyemitowanie Klipu w ogóle i/lub niewyemitowanie go w określonym terminie i/lub o określonej godzinie.

 1. Uczestnik zwalnia Organizatora, jego agentów, pracowników, przedstawicieli, współpracowników, podmioty powiązane z nim kapitałowo, spółkę macierzystą i spółki zależne z odpowiedzialności w związku wszelkimi roszczeniami, stratami, kosztami, szkodami, obowiązkami i wydatkami wynikającymi z naruszenia przez Uczestnika którejkolwiek z niniejszych zasad.

  24. Każdy uczestnik, przesyłając Obraz do Promocji, wyraźnie zwalnia Organizatora, jego podmioty stowarzyszone, agentów, pracowników i członków zarządu z odpowiedzialności w związku z wszelkimi roszczeniami, postępowaniami lub żądaniami wynikającymi z lub związanymi z Promocją lub ich nagrodą, jeśli takie istnieją.

  25. Niniejsze zasady reguluje prawo Anglii i Walii.

  26. Organizator: BABY NETWORK LIMITED, 10 Hammersmith Grove, London W6 7AP, UK (Wielka Brytania).