Warunki Użytkowania

Warunki użytkowania portalu
Regulamin korzystania z serwisu BabyTV.com

Zaktualizowano 21 maja 2018 r.

Opis Usług Spółki i akceptacja Regulaminu

Witamy na portalu BabyTV.com, obsługiwanym przez Baby Network Limited z siedzibą w Londynie, pod adresem: 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, London W6 7AP, (dalej „Spółka” lub „my”). Każdy adres URL oznaczony nazwą BabyTV  zawiera usługi świadczone przez portal BabyTV.com (dalej „Portal BabyTV”); podobnie usługi takie świadczone są za pośrednictwem wszelkich innych witryn internetowych, innych funkcji, treści lub aplikacji oferowanych w danym czasie przez BabyTV w związku z działalnością BabyTV (dalej łącznie „Usługi Spółki”).

Celem usług świadczonych przez Portal BabyTV  oraz innych Usług Spółki jest prywatna rozrywka użytkowników. Odwiedzając portal BabyTV.com lub korzystając z Usług Spółki, użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, w tym wszelkich jego przyszłych, zmodyfikowanych wersji (dalej „Regulamin”), oraz przestrzegać wszystkich dotyczących go ustaw, zasad i przepisów (dalej „Obowiązujące prawo”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Spółka może modyfikować niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, a każda taka modyfikacja będzie mieć moc obowiązującą od chwili opublikowania jej na portalu BabyTV.com. Wszystkie istotne modyfikacje będą miały zastosowanie tylko na przyszłość. Dalsze korzystanie z BabyTV.com lub z Usług Spółki po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację i zgodę na przestrzeganie tak zmodyfikowanego Regulaminu. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać treść niniejszego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu i wszystkich dotyczących go przepisów prawa, musi natychmiast zaprzestać korzystania z Portalu BabyTV i Usług Spółki.

Kopię niniejszego Regulaminu można otrzymać, przesyłając nam wiadomość e-mail na adres: info@babytv.com, ze wskazaniem tematu: Regulamin. Dostęp do niektórych Usług Spółki i korzystanie z nich może wymagać zaakceptowania dodatkowych warunków związanych z takimi Usługami, oprócz niniejszego Regulaminu, i może wymagać pobrania Oprogramowania lub Treści (zdefiniowanych poniżej).

Warunki rejestracji w portalu BabyTV.com i bezpieczeństwo konta użytkownika

Wszystkie informacje rejestracyjne przesyłane w celu utworzenia konta muszą być rzetelne i muszą być aktualizowane. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i za jakiekolwiek wykorzystanie konta. Dlatego ważne jest, aby nikomu nie udostępniać swojego hasła. Użytkownik zgadza się nie używać konta, nazwy użytkownika, adresu e-mail ani hasła innego członka ani subskrybenta w żadnym momencie. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia lub uzyskania dostępu do konta lub hasła, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Spółki..

Wypowiedzenie

Niniejszy Regulamin pozostaje w mocy i obowiązuje podczas korzystania z Usług Spółki. Użytkownik może zamknąć swoje konto lub subskrypcję portalu BabyTV.com w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@babytv.com. Spółka może zamknąć konto i / lub dostęp do Usług Spółki w dowolnym momencie, bez względu na przyczynę, bez wcześniejszego powiadomienia lub wyjaśnienia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ponadto, nawet po zamknięciu konta użytkownika lub dostępu do Usług Spółki, niniejszy Regulamin pozostanie w mocy. Użytkownik zgadza się, że jego konto nie może zostać przeniesione na innego użytkownika, a wszelkie prawa do konta wygasają wraz ze śmiercią użytkownika.

Opłaty

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za subskrypcję dowolnej części Usług Spółki. Spółka poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich takich opłatach, w tym o zmianie wysokości takich opłat, oraz o sposobie anulowania konta lub subskrypcji w przypadku, gdy użytkownik nie chce uiszczać zmienionej opłaty. Jeśli użytkownik nadal korzysta z Usług Spółki po podwyższeniu opłaty za subskrypcję, tym samym jednoznacznie zgadza się na podwyższenie opłaty za subskrypcję i odpowiada za wniesienie takiej opłaty za całość swojej subskrypcji. Jeśli Spółka zawiesi lub usunie konto i / lub dostęp użytkownika do Usług Spółki z powodu naruszenia Regulaminu lub obowiązującego prawa, użytkownik nie będzie uprawniony do uzyskania zwrotu niewykorzystanej części takich opłat za subskrypcję lub innych płatności.

Zakup usług lub produktów BabyTV.com

Użytkownik nabywający dowolną usługę lub produkt na stronie BabyTV.com (dalej „Produkt Portalu”) może być zobowiązany do podania swoich danych osobowych, w tym informacji o kartach kredytowych i rozliczeniach (dalej „Osobowe dane finansowe”) niezależnej firmie (firmom) zewnętrznej wybranej przez Spółkę, ale nie stowarzyszonej z nią (dalej „Podmiot przetwarzający dane”). W przypadku, gdy podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za gromadzenie, przesyłanie i / lub przetwarzanie Osobowych danych finansowych użytkownika, a w niektórych przypadkach za realizację zamówienia, wszelkie zobowiązania do zapłaty za Produkty Portalu podlegają warunkom użytkowania / świadczenia usług i polityce prywatności Podmiotu przetwarzającego dane. Użytkownik dokonujący zakupu na portalu BabyTV.com gwarantuje, że jest upoważniony do dokonania zakupu, używając formularza karty płatniczej, którą przekazuje Podmiotowi przetwarzającemu dane. Zakup jakiegokolwiek Produktu Portalu jest dozwolony jedynie dla osób, które ukończyły 18 lat.

Spółka nie daje żadnej gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające lub związane ze złożeniem zamówienia na Produkt Portalu u Podmiotu przetwarzającego dane. W takich przypadkach Podmiot przetwarzający dane pozostaje odpowiedzialny za wszystkie takie zamówienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie transakcje dokonane z wykorzystaniem jego osobowych danych finansowych, w tym m.in. uiszczanie wszelkich opłat. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający dane padnie ofiarą naruszenia danych osobowych, mającego wpływ na Osobowe dane finansowe użytkownika, Spółka nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna prawnie ani finansowo za takie naruszenie.

Spółka nie będzie przechowywać żadnych kopii Osobowych danych finansowych użytkownika, związanych z zakupami lub innymi transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem Usług Spółki. Z tego względu użytkownik powinien przechowywać zapisy wszystkich swoich transakcji. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących transakcji lub jeśli zdaniem użytkownika wystąpił błąd lub nieautoryzowana przez niego transakcja lub działanie związane z transakcjami dokonywanymi z wykorzystaniem jego Osobowych danych finansowych, musi on skontaktować się z Podmiotem przetwarzającym dane. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności https://www.babytv.com/pl/privacy-policy-pl/, aby uzyskać dalsze informacje na temat przetwarzania danych użytkowników.

Promocja BabyTV Clip

Odwiedzając serwis BabyTV.com lub korzystając z usług firmy, użytkownik akceptuje warunki promocji BabyTV Clip: warunki te można znaleźć tutaj.

Treści Spółki

Usługi Spółki zawierają informacje, tekst, pliki, obrazy, obrazy, wideo, dźwięki, utwory muzyczne, dzieła autorskie, aplikacje i wszelkie inne materiały lub treści (dalej łącznie „Treści") należące do Spółki (dalej „Treści Spółki"). Treści Spółki są chronione prawami autorskimi, prawami do znaku towarowego, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami, a w stosunkach między Spółką a użytkownikiem, Spółka pozostaje właścicielem i zachowuje wszelkie prawa do Treści Spółki i Usług Spółki. Niniejszym Spółka udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji na dostęp i wyświetlanie Treści Spółki (z wyłączeniem kodu oprogramowania) wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku związanego z przeglądaniem Portalu i korzystaniem z Usług Spółki. Usługi Spółki mogą również zawierać Treści użytkowników i innych licencjodawców Spółki. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub wyraźnie dozwolonych w Usługach Spółki, nie wolno kopiować, pobierać, przechwytywać, reprodukować, powielać, archiwizować, przesyłać, modyfikować, tłumaczyć, publikować, nadawać, transmitować, retransmitować, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać, sprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać Treści pojawiających się w Usługach Spółki lub za ich pośrednictwem.

Z wyjątkiem przypadków jednoznacznie i wyraźnie dozwolonych przez Spółkę, surowo zabrania się tworzenia dzieł lub materiałów (w tym między innymi czcionek, ikon, przycisków linków, tapet, motywów pulpitu, pocztówek internetowych, montaży, mashupów i podobnych filmów, kartek z życzeniami i nielicencjonowanych towarów), które są działami pochodnymi Treści Spółki lub są na nich oparte. Zakaz ten obowiązuje niezależnie od tego, czy dzieła lub materiały pochodne są sprzedawane, wymieniane lub rozdawane. Użytkownik nie może ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania, strony internetowej, usługi internetowej lub innych środków usunąć, opóźniać, omijać, unikać, ingerować ani obchodzić jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji zastrzeżonych umieszczonych w Treści czy też dowolnego mechanizmu czy urządzenia do zarządzania prawami cyfrowymi lub innych środków ochrony Treści lub kontroli dostępu do Treści, w tym mechanizmów geofiltrowania. Ponadto użytkownik nie może tworzyć, odtwarzać, dystrybuować ani reklamować indeksu jakiejkolwiek znaczącej części Treści, chyba że zostanie to autoryzowane przez Spółkę.

Korzystanie z Usług Spółki

Usługi Spółki są oferowane wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania treści komercyjnych według własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie Treści, które publikuje, załadowuje, przesyła, wysyła pocztą e-mail lub w inny sposób udostępnia w Usługach Spółki lub w związku z nimi (dalej łącznie „Treści użytkownika"). W związku z tym należy starannie dobierać informacje publikowane poprzez przez lub w związku z Usługami Spółki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie kontroluje Treści użytkownika zamieszczanych przez użytkowników za pośrednictwem Usług Spółki i w związku z tym przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na obraźliwe, nieprzyzwoite, nierzetelne lub w inny sposób kontrowersyjne Treści. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za tego typu Treści. Jeśli użytkownik dowie się o niewłaściwym korzystaniu z Usług Spółki, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Spółce niezwłocznie na adres info@babytv.com. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie Usług Spółki pod kątem nieodpowiednich Treści lub zachowań. Jeśli w dowolnym momencie Spółka zdecyduje się monitorować Usługi Spółki, nie będzie to jednak oznaczać ponoszenia przez Spółkę odpowiedzialności za Treści inne niż Treści Spółki ani obowiązku modyfikowania czy usuwania jakichkolwiek nieodpowiednich Treści, ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności Spółki za postępowanie użytkowników.

Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług Spółki w celach:

- Publikowania, przesyłania, transmitowania lub łączenia w inny sposób z Treściami, które są: niezgodne z prawem; zastraszające; szkodliwe; obelżywe; pornograficzne lub nudystyczne; obraźliwe; dręczące; gwałtowne; pokrętne; oszczercze; naruszające cudzą prywatność, reputację, prawa autorskie, znak towarowy, patent, tajemnicę handlową, prawa umowne lub inne; fałszywe lub wprowadzające w błąd; nieprzyzwoite; wulgarne; oszczercze; nienawistne lub dyskryminujące;
- Naruszania praw innych osób, w tym uprawnień patentowych, prawa do znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich, prawa do ochrony danych osobowych i wizerunku lub innych praw własności;
- Nękania lub krzywdzenia innej osoby;
- Wykorzystywania lub stwarzania zagrożenia dla osoby niepełnoletniej;
- Podszywania się lub próby podszycia się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot;
- Wprowadzania lub angażowania się w działalność polegającą na wykorzystywaniu wirusów, botów, robaków lub innego kodu komputerowego, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego czy telekomunikacyjnego lub w inny sposób pozwalają na nieautoryzowane użycie lub dostęp do komputera lub sieci komputerowej;
- Ingerowania, uszkadzania, wyłączania, zakłócania, upośledzania, tworzenia nieuzasadnionych obciążeń lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług Spółki, w tym serwerów, sieci lub kont firmowych;
- Zakrywania, usuwania, blokowania lub zaciemniania reklam lub innych części Usług Spółki;
- Korzystania z technologii lub systemu zautomatyzowanego, takiego jak skrypty lub boty, w celu gromadzenia nazw użytkowników, haseł, adresów e-mail lub innych danych z Usług Spółki lub w celu obejścia lub modyfikacji technologii zabezpieczeń czy oprogramowania stanowiącego część Usług Spółki;
- Rozsyłania lub powodowania rozsyłania (bezpośrednio lub pośrednio) niechcianych wiadomości masowych lub innych niepożądanych komunikatów masowych dowolnego typu za pośrednictwem Usług Spółki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie korzystanie z Usług Spółki spowodowałoby znaczną szkodę dla Spółki, ale wysokość szkody byłaby niezwykle trudna do zmierzenia. W ramach uzasadnionej wyceny takiej szkody, użytkownik zgadza się zapłacić Spółce 30 GBP za każdego faktycznego lub zamierzonego odbiorcę takiej wiadomości;
- Ubiegania się o uzyskanie, gromadzenia lub żądania ujawnienia jakichkolwiek danych osobowych w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem;
- Publikowania, przesyłania lub transmitowania w inny sposób zdjęcia lub obrazu wideo innej osoby bez zgody tej osoby;
- Prowadzenia działalności komercyjnej (w tym m.in. sprzedaż, konkursy lub loterie) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki;
- Wykorzystywania Usług Spółki do reklamowania lub promowania konkurencyjnych usług;
- Wykorzystywania Usług Spółki w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
- Usiłowania, ułatwiania lub zachęcania innych osób do wykonania któregokolwiek z powyższych.

Spółka zastrzega sobie prawo, ale zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku lub odpowiedzialności, do usunięcia Treści użytkownika, które naruszają niniejszy Regulamin, zgodnie z decyzją Spółki i według jej swobodnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko każdemu, kto według własnego uznania Spółki naruszy niniejszy Regulamin, w tym m.in. do zlikwidowania konta użytkownika i / lub zgłoszenia takich Treści, zachowania lub aktywności użytkownika do organów ścigania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Spółka może korzystać z dostępu, zachować lub ujawnić dane – w tym Treści użytkownika – przekazane przez użytkownika portalowi BabyTV.com, jeśli Spółka w dobrej wierze uzna, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest konieczne w celu: (i) ochrony lub obrony praw lub własności Spółki, naszych spółek dominujących, zależnych lub powiązanych (dalej „Podmioty powiązane") lub ich pracowników, agentów i kontrahentów (w tym egzekwowania naszych umów); (ii) ochrony bezpieczeństwa użytkowników Usług Spółki lub członków społeczeństwa, w tym działania w sytuacjach nagłych; (iii) ochrony przed oszustwami lub do celów zarządzania ryzykiem; lub (iv) przestrzegania prawa lub procedury prawnej.

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności https://www.babytv.com/pl/privacy-policy-pl/, aby uzyskać dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych.Fora dyskusyjne i fora publiczne

BabyTV.com może oferować użytkownikom możliwość publikowania publicznych wiadomości na forach dyskusyjnych i publicznych (dalej „Forum"), które mogą być ogólnie dostępne dla wszystkich członków BabyTV.com lub wybranej grupy uczestników Forum. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wiadomości publikowane na takich forach są jawne, a Spółka nie może zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji ujawnianych za pośrednictwem dowolnego Forum; użytkownik dokonuje takich ujawnień na własne ryzyko. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść ani rzetelność jakichkolwiek informacji zamieszczonych na Forum i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie takich informacji. Spółka zastrzega sobie prawo, ale zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku lub odpowiedzialności, do uniemożliwienia użytkownikowi publikacji Treści użytkownika na jakimkolwiek Forum oraz do ograniczenia lub usunięcia Treści użytkownika z Forum z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Konkursy z nagrodami i promocje

Użytkownik będzie postępować zgodnie ze szczegółowymi zasadami i warunkami każdego konkursu lub promocji (dalej „Promocja z nagrodami"), w których uczestniczy na lub za pośrednictwem Portalu. O ile nie stwierdzimy wyraźnie inaczej, wszystkie losowania nagród i konkursy oferowane za pośrednictwem Portalu nie są dostępne dla osób mieszkających poza Wielką Brytanią.

Pracownicy Spółki lub którejkolwiek ze spółek w 100% zależnych od niej, jak również dostawcy związani z zarządzaniem Promocji z nagrodami lub członkowie ich rodzin nie mogą uczestniczyć w Promocji z nagrodami.
Zwycięzca może być zobowiązany do przedstawienia Spółce dowodu tożsamości w takiej formie, w jakiej Spółka go zażąda według własnego uznania.

Nieprzestrzeganie jakichkolwiek warunków (w tym instrukcji) zdyskwalifikuje każdego uczestnika z udziału w Promocji z nagrodami, a jego zgłoszenie zostanie unieważnione. Spółka zachowuje całkowitą swobodę odmowy uczestnikom prawa uczestnictwa, jeśli uzna, że nie przestrzegają oni warunków lub z jakiejkolwiek ważnej i uzasadnionej przyczyny.
Wszelkie zgłoszenia dokonane z podaniem danych innej osoby (lub fałszywych danych) lub innych nieprawdziwych informacji zostaną unieważnione.

Spółka zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji dowolnego uczestnika i / lub zwycięzcy i / lub zmiany warunków w dowolnym momencie według własnego uznania.

Spółka zastrzega sobie prawo do zamiany całości lub części nagrody na inną, o równoważnej lub wyższej wartości, jeśli będzie to konieczne z przyczyn od niej niezależnych, a wszelkie takie zmiany będą ostateczne i wiążące dla każdej osoby uczestniczącej w Promocji z nagrodami.

Nagroda zostanie przyznana zwycięzcy (zwycięzcom) zgodnie z warunkami uczestnictwa. Zwycięzcy muszą przyjąć nagrodę w oferowanej formie. W żadnym wypadku nie można zamienić nagrody na gotówkę. Nagroda jest nieprzenaszalna, niezbywalna i nie może być zastąpiona inną nagrodą ani kwotą gotówkową.
Zwycięzcy będą ponosić odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich podatków lub opłat dodatkowych, które mogą zostać nałożone na nagrodę, oraz za wszelkie wydatki niewymienione w opisie nagrody.
Warunki dotyczące dostawcy nagrody będącego stroną trzecią będą obowiązywać również w stosunku do nagrody, o ile mają zastosowanie.

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniechanie lub działanie powodujące naruszenie wobec jakiejkolwiek strony trzeciej w związku z Promocją z nagrodami lub samą nagrodą, oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia mienia lub obrażenia odniesione przez zwycięzcę w związku z Promocją z nagrodami lub samą nagrodą, z wyjątkiem przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Spółki lub oszukańczym wprowadzeniem w błąd a także, o ile zezwala na to prawo, Spółka, jej spółki stowarzyszone i agenci wykluczają powstanie odpowiedzialności i jakichkolwiek zobowiązań z przyczyn od nich niezależnych, w tym wszelkich działań lub zaniechań jakiegokolwiek dostawcy zewnętrznego.
Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie sieci, sprzętu komputerowego lub oprogramowania jakiegokolwiek rodzaju, które mogą ograniczać wysyłanie lub otrzymywanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem udziału w Promocji z nagrodami lub powiadomieniami zwycięzców.

Wszystkie dane osobowe przesłane przez uczestnika w związku z Promocją z nagrodami zostaną wykorzystane przez Spółkę do celów zarządzania Promocją z nagrodami zgodnie z Polityką prywatności BabyTV https://www.babytv.com/pl/privacy-policy-pl/.

Każdy uczestnik zgadza się, że w razie jego wygranej Spółka może opublikować jego imię i nazwisko oraz imię i nazwisko jego dziecka na swoim portalu na liście zwycięzców.
Każdy uczestnik zobowiązuje się zabezpieczyć Spółkę, jej agentów, pracowników, przedstawicieli, współpracowników, spółki stowarzyszone, dominujące i zależne przed wszelkimi roszczeniami, stratami, kosztami, odszkodowaniami, zobowiązaniami i wydatkami wynikającymi z naruszenia przez uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
Każdy uczestnik jednoznacznie zwalnia Spółkę, jej spółki stowarzyszone, agentów, pracowników i dyrektorów z wszelkich roszczeń, postępowań lub żądań wynikających z Promocji z nagrodami lub samej nagrody, jeśli takie wystąpią.

Prawa własności użytkownika

Spółka nie rości sobie żadnych praw własności do Treści użytkownika przez niego publikowanych, załadowywanych, wysyłanych pocztą e-mail, transmitowanych lub w inny sposób udostępnianych w ramach Usług Spółki lub w związku z nimi; pod warunkiem jednak, że Treści użytkownika nie będą zawierać żadnych Treści zamieszczonych przez innego użytkownika, które są już własnością Spółki lub jakiegokolwiek jej Podmiotu powiązanego. Zamieszczając dowolne Treści w Usługach Spółki, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi, użytkownik tym samym udziela Spółce i naszym Podmiotom powiązanym, licencjobiorcom i uprawnionym użytkownikom bezterminowego, niewyłącznego, w pełni opłaconego i wolnego od opłat licencyjnych, podlegającego cesji, zbywalnego (w całości lub w części), ważnego na całym świecie prawa do używania, modyfikowania, tworzenia wyciągów, dostosowywania, tworzenia dzieł pochodnych i kompilacji na podstawie tych Treści, publicznego wykonywania, publicznego prezentowania, odtwarzania i rozpowszechniania takich Treści użytkownika, w ramach lub w związku z Usługami Spółki lub w związku z ich dystrybucją lub syndykowaniem do Serwisów stron trzecich (zdefiniowanych poniżej), we wszystkich formatach multimedialnych znanych obecnie lub w przyszłości, do wszelkich celów, w tym m.in. promocyjnych, marketingowych, handlowych lub komercyjnych. Wykorzystanie przez Spółkę takich Treści użytkownika nie będzie wymagać żadnego dalszego powiadomienia, a takie użycie będzie odbywać się bez wymogu uzyskania jakiejkolwiek zgody lub uiszczenia jakiejkolwiek płatności na rzecz użytkownika lub innej osoby czy podmiotu. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia objętości przechowywanych Treści użytkownika, umieszczanych na, za pośrednictwem lub w związku z Usługami Spółki.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) jest właścicielem Treści użytkownika zamieszczonych przez niego w Usługach Spółki, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi, lub w inny sposób posiada prawo do udzielenia zezwolenia opisanego w niniejszym punkcie, oraz (ii) zamieszczanie przez niego Treści użytkownika  za pośrednictwem lub w związku z Usługami Spółki i Serwisami osób trzecich (zdefiniowanych poniżej) nie narusza prawa do ochrony prywatności i wizerunku, praw autorskich, praw umownych lub jakichkolwiek innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie należności licencyjne, honoraria i wszelkie inne opłaty należne jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z powodu wykorzystania jakichkolwiek Treści użytkownika zamieszczonych przez niego w Usługach Spółki lub Serwisach stron trzecich lub za ich pośrednictwem.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Spółka szanuje własność intelektualną innych i wymaga, aby nasi użytkownicy robili to samo. Użytkownik nie może załadowywać, umieszczać na stronie, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną, transmitować ani w żaden inny sposób udostępniać materiałów naruszających jakiekolwiek prawa autorskie, patentowe, prawo do znaku towarowego, tajemnicę handlową lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Spółka stosuje politykę wyłączania dostępu do Usług Spółki wielokrotnym sprawcom takich naruszeń w pewnych okolicznościach.

Jeśli użytkownik uważa, że jakikolwiek materiał znajdujący się na Portalu lub  powiązany z nim za pomocą linku narusza jego prawa autorskie, powinien wysłać wiadomość e-mail lub faks z powiadomieniem o popełnionym naruszeniu jego praw do wyznaczonego przez Spółkę autoryzowanego przedstawiciela firmy ds. praw autorskich:

Agent ds. praw autorskich
E-mail: DMCA@babytv.com
Temat: Baby TV Site DMCA
Telefon: +44 203 426 7086
Adres: 10 Hammersmith Grove, Hammersmith, Londyn W6 7AP, Wielka Brytania

Skuteczne zgłoszenie musi mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje (zgodnie z przepisami DMCA, 17 U.S.C. §512 lit. c ust. 3 i §512 lit. d):

1. Określenie utworu chronionego prawem autorskim, które zostało uznane za naruszone, lub, jeżeli jednym powiadomieniem objętych jest wiele utworów chronionych prawem autorskim na jednym portalu, reprezentatywna lista takich utworów na tym portalu;

2. Określenie materiału, który został uznany za naruszający prawo lub podlegający czynnościom naruszającym prawo, który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać wyłączony, oraz informacje rozsądnie wystarczające do zlokalizowania materiału przez usługodawcę (lub w przypadku odsyłaczy lub linków, o których wiadomo, że zawierają materiał lub działanie naruszające prawa autorskie, wskazanie odsyłacza lub linku, materiału lub czynności, które rzekomo naruszają prawa autorskie i które mają zostać usunięte lub do których dostęp ma zostać wyłączony, oraz informacje rozsądnie wystarczające do zlokalizowania przez usługodawcę tego odnośnika lub linku);

3. Informacje rozsądnie wystarczające do skontaktowania się przez usługodawcę ze stroną składającą zgłoszenie, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli to możliwe, adres poczty elektronicznej, pod którym można się skontaktować ze zgłoszeniodawcą;

4. Oświadczenie, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że wykorzystanie materiałów w sposób opisany w zgłoszeniu nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich ani jego przedstawiciela lub niedopuszczalne prawnie;

5. Oświadczenie, że powyższe informacje zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą oraz oświadczenie – złożone ze świadomością kary przewidzianej za składanie fałszywych oświadczeń – że użytkownik jest właścicielem wyłącznego prawa autorskiego, które jego zdaniem zostało naruszone, lub że jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa autorskiego, które zostało rzekomo naruszone;

6. Podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa autorskiego, które zostało rzekomo naruszone.

Informujemy, że e-maile wysyłane do Baby TV Site DMCA bez podania odpowiedniego tematu w wierszu tematu lub dla celów innych niż zgłoszenie roszczeń dotyczących praw autorskich mogą nie zostać odebrane lub nie uzyskać odpowiedzi zwrotnej.

Łącza i usługi stron trzecich

Usługi Spółki mogą zawierać lub strony trzecie mogą udostępniać łącza do innych portali, aplikacji, zasobów lub innych usług utworzonych przez strony trzecie (dalej „Usługi zewnętrzne"). Użytkownik korzystający z Usług zewnętrznych wchodzi w relację z osobą trzecią, a nie ze Spółką. Jeśli użytkownik decyduje się skorzystać z Usługi zewnętrznej i udostępnić jej swoje dane, Usługi zewnętrzne mogą wykorzystywać i udostępniać jego dane zgodnie z własną polityką prywatności i ustawieniami prywatności użytkownika w takich Usługach zewnętrznych. Użytkownik powinien starannie zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności przed skorzystaniem z Usługi zewnętrznej. Ponadto, strona trzecia świadcząca Usługi zewnętrzne może korzystać z usług stron trzecich w celu dostarczania użytkownikowi części swoich aplikacji lub usługi, takich jak technologia, usługi rozwojowe lub płatności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Usług zewnętrznych czy dostawców takich Usług zewnętrznych (w tym m.in. rzetelności czy kompletności informacji dostarczanych przez takie Usługi zewnętrzne lub ich praktyki ochrony prywatności). Włączenie jakiejkolwiek Usługi zewnętrznej lub linku do niej do Usług Spółki nie oznacza akceptacji ani gwarantowania jakości Usługi zewnętrznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści czy praktyki portali internetowych innych niż BabyTV.com, nawet jeśli portal taki zawiera link do portalu BabyTV.com, a nawet jeśli jest on obsługiwany przez Podmiot powiązany lub spółkę w inny sposób powiązaną z portalem BabyTV.com. Korzystając z Usług Spółki, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka nie ponosi wobec niego odpowiedzialności prawnej ani finansowej za jakiekolwiek treści lub inne materiały hostowane i obsługiwane z jakiegokolwiek portalu innego niż BabyTV.com. Dostęp do usług stron trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Spółka zachęca użytkowników do powstrzymania się od przekazywania jakichkolwiek danych umożliwiających osobistą identyfikację osobom trzecim, chyba że użytkownik zna i ma zaufanie do strony, z którą wchodzi w relację.

Użytkownik zainteresowany tworzeniem łączy hipertekstowych do BabyTV.com musi wcześniej skontaktować się ze Spółką na adres info@babytv.com. Tworząc łącza hipertekstowe, użytkownikowi nie wolno w żaden sposób, wyraźny ani dorozumiany, potwierdzać, że uzyskał poparcie, wsparcie sponsorskie lub inne od BabyTV.com czy od Spółki, w tym odpowiednio od ich pracowników, agentów, dyrektorów, urzędników lub akcjonariuszy.

Spory z udziałem użytkowników


Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Spółki, dostawcami Usług zewnętrznych lub z dowolnymi innymi stronami, z którymi wchodzi w relacje w ramach, poprzez lub w związku z Usługami Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do angażowania się w jakikolwiek sposób w spory między nimi.

Polityka prywatności i plików cookie

Korzystanie z Usług Spółki podlega również naszej polityce prywatności https://www.babytv.com/pl/privacy-policy-pl/ i naszej Polityce plików cookie https://www.babytv.com/pl/cookie-policy-pl/, która zostaje włączona do niniejszego Regulaminu przez to odniesienie.

Zastrzeżenia

Usługi Spółki są świadczone „w stanie takim, w jakim są" i „tak, jak są dostępne", a Spółka nie gwarantuje ani nie obiecuje konkretnych efektów korzystania z Usług Spółki. Spółka wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dowolnego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. W szczególności, Spółka nie daje żadnych gwarancji, że korzystanie z Usług Spółki będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów, ani też, że jakiekolwiek informacje uzyskane przez Użytkownika na, poprzez lub w związku z Usługami Spółki lub Usługami zewnętrznymi (w tym m.in. za pośrednictwem Treści użytkowników lub reklam podmiotów zewnętrznych) będą rzetelne lub wiarygodne. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym m.in. szkody majątkowe, obrażenia ciała lub zgon, wynikające z korzystania z Usług Spółki, problemy lub usterki techniczne w związku z korzystaniem z Usług Spółki, obecnością na wydarzeniu organizowanym przez Spółkę, wszelkimi materiałami pobranymi lub uzyskanymi w inny sposób w związku z Usługami Spółki, jakimikolwiek Treściami użytkowników, reklamami podmiotów zewnętrznych lub Usługami zewnętrznymi zamieszczonymi na, poprzez lub w związku z Usługami Spółki, ani też za zachowanie jakichkolwiek użytkowników Usług Spółki, czy to online, czy offline. Wykorzystywanie Treści użytkowników, reklam podmiotów zewnętrznych, Usług zewnętrznych oraz ofert towarów lub usług podmiotów zewnętrznych odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i na jego ryzyko. Treści użytkowników, reklamy podmiotów zewnętrznych i Usługi zewnętrzne niekoniecznie odzwierciedlają opinie i zasady Spółki.

Ograniczenie odpowiedzialności

SPÓŁKA W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WYNIKOWE, REPRESYJNE, UBOCZNE, SPECJALNE LUB SANKCYJNE SZKODY, W TYM M.IN. ZA (BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ) UTRATĘ ZYSKÓW WYNIKAJĄCĄ Z KORZYSTANIA Z USŁUG SPÓŁKI, NAWET JEŚLI SPÓŁKA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ SZKODY DLA POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY POSTĘPOWANIA BĘDZIE OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI EWENTUALNIE UISZCZONYCH OPŁAT NA RZECZ SPÓŁKI Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z USŁUG SPÓŁKI W OKRESIE KORZYSTANIA Z NICH. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE WYKLUCZA ANI W ŻADNYM SPOSÓB NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI ZA ZGON LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM SPÓŁKI ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE, W JAKIM ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA ZGODNIE Z PRAWEM.

Kolizja przepisów

Niniejszy regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, bez względu na jego przepisy kolizyjne. Użytkownik i Spółka zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów zlokalizowanych w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z Regulaminu lub Usług Spółki. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ŚWIADOMIE, DOBROWOLNIE I INTENCJONALNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH EWENTUALNIE PRZYSŁUGUJĄCYCH MU PRAW DO POSTĘPOWANIA PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH W TRAKCIE JAKIEGOKOLWIEK SPORU SĄDOWEGO (W TYM RÓWNIEŻ Z TYTUŁU POZWU, ODPOWIEDZI NA POZEW, POZWU WZAJEMNEGO, LUB ROSZCZEŃ STRON TRZECICH) WYNIKAJĄCEGO Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM REGULAMINEM.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Spółkę, jej Podmioty powiązane, podwykonawców i innych partnerów, jak również odpowiednio ich członków zarządu, agentów, partnerów i pracowników, przed jakimikolwiek stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym m.in. przed rozsądnymi kosztami honorariów prawniczych ponoszonymi przez osoby trzecie z powodu lub w związku z korzystaniem z BabyTV.com lub Usług Spółki, naruszeniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, naruszeniem jakichkolwiek praw innych osób przez Użytkownika lub przez jakiekolwiek Treści przez Użytkownika publikowane lub w inny sposób przekazywane za pośrednictwem lub w związku z Usługami Spółki.

Niezamawiane utwory

Spółka świadomie nie akceptuje, za pośrednictwem Usług Spółki lub w inny sposób, niezamawianych utworów, w tym m.in. zgłoszeń pomysłów na blog, artykułów, scenariuszy, fabuł, fan fiction, postaci, rysunków, informacji, sugestii, propozycji, pomysłów lub koncepcji. Zgodnie ze swoją polityką Spółka po prostu usuwa z poczty takie utwory, nie czytając ich ani nie przekazując innym pracownikom firmy czy pracownikom jej Podmiot w powiązanych. W związku z tym wszelkie podobieństwo między niezamawianymi utworami a wszelkimi elementami twórczej działalności Spółki lub jej Podmiotu powiązanego, w tym m.in. filmami, serialami, fabułami, tytułami lub koncepcjami może być wyłącznie przypadkowe. Jeżeli niezamówione utwory zostaną jednak przesłane do Spółki za pośrednictwem Usług Spółki (w tym m.in. jakiegokolwiek publicznego forum), takie utwory i prawa autorskie mogą być używane, kopiowane, sublicencjonowane, dostosowywane, przekazywane, rozpowszechniane, publicznie wykonywane, publikowane, wyświetlane lub usuwane według własnego uznania Spółki (patrz także „Prawa własności użytkownika" powyżej). Użytkownik zgadza się, że nie jest uprawniony do żadnego wynagrodzenia, publicznego uznania lub informacji, oraz że przesyłając niezamówione utwory zrzeka się tym samym prawa do dochodzenia roszczeń przeciwko Spółce lub jej Podmiotowi powiązanemu w związku z niezamawianymi utworami, w tym m.in. z tytułu nieuczciwej konkurencji, naruszenia dorozumianej umowy lub naruszenia poufności.

Możliwości zatrudnienia

Spółka może okresowo publikować oferty zatrudnienia w Usługach Spółki i / lub zapraszać użytkowników do przesyłania CV. Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, życiorys i/lub inne dane osobowe do Spółki w odpowiedzi na opublikowaną listę ofert pracy, upoważnia tym samym Spółkę do wykorzystania tych informacji do wszystkich zgodnych z prawem celów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem. Spółka zastrzega sobie również prawo do przekazania, według własnego uznania, otrzymanych od użytkownika informacji do swoich Podmiotów powiązanych w zgodnych z prawem celach biznesowych. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu czy zawartych w Usługach Spółki nie stanowią obietnicy Spółki co do kontaktowania się, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, wynajmowania lub zatrudniania osób, które przesyłają do niej swoje dane; również żadne z postanowień niniejszego Regulaminu czy zawartych w Usługach Spółki nie stanowią obietnicy, że Spółka zapozna się z całością lub częścią informacji przekazanych jej przez użytkowników Usług Spółki.

Postanowienia końcowe

Brak wykonania lub egzekwowania przez Spółkę jakiegokolwiek jej prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Tytuły punków niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają mocy prawnej ani umownej. Spółka jest znakiem towarowym Baby Network Limited. Niniejszy Regulamin działa w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to uznaje się za oddzielne od niniejszego Regulaminu i nie ma ono wpływu na ważność i wykonalność jego pozostałych postanowień.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem info@babytv.com.

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I ZGADZAM SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI POWYŻEJ.